Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

 1. Từ tiếng Pháp seau

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
so˧˧so˧˥so˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
so˧˥so˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. Đồ dùng đựng nước, đáy tròn nhỏ, miệng loe, có quai.
  Mua chiếc nhựa.
  Cầm đi xách nước.

Tính từ sửa

 1. Gộp nhập làm một, không có sự phân loại, lựa chọn.
  Mua cả mớ.
  Bán không cho chọn.

Động từ sửa

 1. Đẩy cho ngã.
  nhau ngã.
  bờ tường đổ.
 2. Bị dồn về một phía.
  Gió làm bèo vào một chỗ.
 3. Ùa đến đồng loạt.
  đến hỏi chuyện.

Dịch sửa

Tham khảo sửa