Tiếng Anh sửa

 
tree

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

tree (số nhiều trees)

 1. Cây.
 2. (Tôn giáo) Giá chữ thập.
 3. Cái nòng (giày); cái cốt (yên); trục (bánh xe).
 4. Biểu đồ hình cây, cây.
  a genealogical tree — cây phả hệ

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

tree ngoại động từ /ˈtri/

 1. Bắt phải nấp trên cây, bắt phải trốn trên cây.
  the dog treed the cat — con chó làm cho con mèo phải trốn lên trên cây
 2. Cho nòng vào.
 3. Hãm vào vòng khó khăn lúng túng.
  to be treed — gặp bước khó khăn, gặp bước đường cùng

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa