Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪn.ˈɡeɪdʒ/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từ sửa

engage ngoại động từ /ɪn.ˈɡeɪdʒ/

 1. Hẹn, hứa hẹn, ước hẹn, cam kết; đính ước, hứa hôn.
  to engage oneself to do something — hứa hẹn làm gì
  to become engaged to — hứa hôn với
 2. Thuê (người ở); giữ trước (chỗ ngồi... ).
 3. Lấy (danh dự... ) cam kết.
 4. Thu hút (sự chú ý... ); giành được (tình cảm... ); làm cho mát mẻ.
 5. (Thường Động tính từ quá khứ) mắc bận.
  to be engaged in something — bận làm việc gì
 6. (Quân sự) Giao chiến, đánh nhau với.
  to engage the enemy in heavy fighting — đánh nhau với quân địch rất dữ dội
 7. (Kỹ thuật) Gài (số... ).
 8. (Kiến trúc) Gắn vào tường; ghép (vật nọ với vật kia).

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

engage nội động từ /ɪn.ˈɡeɪdʒ/

 1. (+ in) Làm, tiến hành.
  to engage in politics — làm chính trị
  to engage in business — kinh doanh
  to engage in negotiations with someone — tiến hành thương lượng với ai
 2. (Kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với).

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa