Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

centre

 1. Điểm giữa, tâm; trung tâm; trung khu; trung ương.
  the centre of a circle — tâm vòng tròn
  centre of commerce — trung tâm thương nghiệp
  shopping centre — trung tâm buôn bán
 2. Nhân vật trung tâm.
 3. (Thể dục, thể thao) Trung phong (bóng đá).
 4. (Chính trị) Phái giữa.
 5. (Quân sự) Đạo trung quân.
 6. (Kỹ thuật) Mẫu, dưỡng (dùng trong luyện kim).
 7. (Kiến trúc) Khung tò vò, khung bán nguyệt (bằng gỗ, dùng khi xây dựng).

Động từ sửa

centre

 1. Đặt vào giữa, để vào giữa, tập trung vào, xoáy quanh.
  to centre one's hopes on — tập trung hy vọng vào
  the discusion centred round one point — cuộc thảo luận quay quanh một điểm
 2. (Thể dục, thể thao) Đá (bóng) vào giữa.
 3. Tìm tâm (của vật gì).

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /sɑ̃tʁ/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
centre
/sɑ̃tʁ/
centres
/sɑ̃tʁ/

centre /sɑ̃tʁ/

 1. Tâm.
  Centre d’un cercle — tâm của đường tròn
  Centre de gravité — (vật lý học) trọng tâm
 2. Trung tâm, trung khu.
  Centre commercial — trung tâm thương nghiệp
  Centre nerveux — trung khu thần kinh
  Le centre de la question — trung tâm vấn đề
 3. (Chính trị) Khối giữa, phái giữa.
 4. (Thể dục thể thao) Trung phong.
 5. (Thể dục thể thao) Sự dắt bóng vào trung lộ.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa