Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈbɜːst/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

burst /ˈbɜːst/

 1. Sự nổ tung, sự vỡ tung; tiếng nổ (bom).
 2. Sự gắng lên, sự dấn lên, sự nỗ lực lên.
  a burst of energy — sự gắng sức
 3. Sự bật lên, sự nổ ra, sự bùng lên.
  a burst of laughter — sự cười phá lên
  a burst of flame — lửa bùng cháy
  a burst of gun-fire — loạt đạn nổ
 4. Sự xuất hiện đột ngột.
 5. Sự phi nước đại (ngựa).
 6. Sự chè chén say sưa.
  to go (be) on the burst — chè chén say sưa

Động từ sửa

burst /ˈbɜːst/

 1. Nổ, nổ tung (bom, đạn... ); vỡ (mụn nhọt); nổ, vỡ (bong bóng); vỡ, vỡ tung ra (để); nhú, nở (lá, nụ hoa).
  sides burst with laughing — cười vỡ bụng
  buttons burst with food — ăn no căng bật cả khuy cài
 2. Đầy ních, tràn đầy.
  storehouse bursting with grain — nhà kho đầy ních thóc lúa
  to be bursting with pride (happiness, envy, health) — tràn đầy kiêu hãnh (hạnh phúc, ghen tị, sức khoẻ)
 3. Nóng lòng háo hức.
  to be bursting with a secret; to be bursting to tell a secret — nóng lòng muốn nói ra một điều bí mật
 4. Làm nổ tung ra; làm bật tung ra; làm rách tung ra, làm vỡ tung ra.
  to burst the tire — làm nổ lốp
  to burst the door open — phá tung cửa ra
 5. Xông, xộc, vọt; đột nhiên xuất hiện.
  to burst into the room — xộc vào buồng
  the oil bursts out of the ground — dầu vọt từ dưới đất lên
  the sun bursts through the clouds — mặt trời đột nhiên xuất hiện qua các làn mây

Thành ngữ sửa

 • to burst forth: (Như) To burst out.
 • to burst in:
  1. Mở tung vào (phía trong).
   to burst the door in — mở tung cửa vào
  2. Làm gián đoạn; ngắt lời.
   to burst in upon a conversation — làm gián đoạn câu chuyện
  3. Thình lình đến, thình lình xuất hiện.
   he'll be bursting in upon us at any moment — chưa biết lúc nào anh ta sẽ đến với chúng ta
 • to burst into:
  1. Bùng lên, bật lên.
   to burst into flames — bùng cháy
   to burst into tears — khóc oà lên
   to burst into laughter — cười phá lên
 • to burst out:
  1. Thốt lên; nói ầm lên, lớn tiếng.
   to burst out into threats — thốt lên những lời đe doạ
   to burst out (forth) into explanations — lớn tiếng giải thích
  2. Phá lên, lên, bật lên.
   to burst out laughing — cười phá lên
  3. Bùng ra, nổ ra, bật ra (chiến tranh, bệnh tật, tiếng ồn ào... ).
 • to burst up:
  1. (Thông tục) Làm nổ bùng, nổ bùng.
  2. Làm suy sụp; suy sụp.
 • to burst upon:
  1. Chợt xuất hiện, chợt đến.
   the view bursts upon our sight — quang cảnh đó chợt xuất hiện trước mắt chúng tôi
   the truth bursts upon him — anh ta chợt nhận ra lẽ phải

Tham khảo sửa