Tiếng Anh sửa

 
mint

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

mint /ˈmɪnt/

 1. (Thực vật học) Cây bạc hà.
 2. (Ê-cốt) Mục đích, ý đồ.
 3. Sự cố gắng.

Động từ sửa

mint /ˈmɪnt/

 1. Cố gắng.
 2. Nhằm, ngắm.

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

mint /ˈmɪnt/

 1. Sở đúc tiền.
 2. (Nghĩa bóng) Món lớn, kho vô tận, nguồn vô tận.
  a mint of documents — một nguồn tài liệu vô tận
  a mint of money — một món tiền lớn
 3. (Nghĩa bóng) Nguồn cung cấp, nguồn phát minh, nguồn sáng chế.

Ngoại động từ sửa

mint ngoại động từ /ˈmɪnt/

 1. Đúc (tiền).
 2. (Nghĩa bóng) Đặt ra, tạo ra.
  to mint a new word — đặt ra một từ mới

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

mint /ˈmɪnt/

 1. Mới, chưa dùng (tem, sách).
  in mint condition — mới toanh

Tham khảo sửa