Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɡlænts/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

glance /ˈɡlænts/

 1. (Khoáng chất) Quặng bóng.
  copper glance — quặng đồng ssunfua
  lead glance — galen

Danh từ sửa

glance /ˈɡlænts/

 1. Cái nhìn thoáng qua, cái liếc qua.
  to take a glance at a newspaper — liếc nhìn qua tờ báo
  at a glance — chỉ thoáng nhìn một cái
  to cast a glance at — đưa mắt nhìn
  to steal a glance — liếc trộm
  to have a glance at — nhìn qua (cái gì)
 2. Tia loáng qua, tia loé lên.
 3. Sự sượt qua, sự trệch sang bên (viên đạn... ).

Nội động từ sửa

glance nội động từ /ˈɡlænts/

 1. Liếc nhìn, liếc nhanh, nhìn qua.
  to glance at something — liếc nhìn cái gì
  to glance over (throught) a book — xem qua cuốn sách
 2. Bàn lướt qua.
  to glance over a question — bàn lướt qua một vấn đề
 3. (Glance at) Thoáng nói ý châm chọc.
 4. Loé lên, sáng loé.
  their helmets glance in the sun — những mũ sắt của họ sáng loé dưới ánh mặt trời
 5. (Thường) + off, aside) đi sượt qua, đi trệch (viên đạn... ).

Ngoại động từ sửa

glance ngoại động từ /ˈɡlænts/

 1. Liếc nhìn, đưa (mắt) nhìn qua.
  to glance one's eyes's — liếc nhìn qua (cái gì)

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa