Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈfɪ.nɪʃ/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

finish /ˈfɪ.nɪʃ/

 1. Sự kết thúc, sự kết liễu; phần cuối, phần kết thúc, đoạn kết thúc.
  to fight to a finish — đánh đến cùng
  to be in at the finish — (săn) có mặt lúc hạ con cáo; có mặt lúc kết thúc
  the finish of the race — đoạn cuối của cuộc đua; đích của cuộc đua
 2. Sự sang sửa, cuối cùng, sự hoàn thiện.
 3. Tích chất kỹ, tính chất trau chuốt.

Ngoại động từ

sửa

finish ngoại động từ /ˈfɪ.nɪʃ/

 1. Hoàn thành, kết thúc, làm xong.
  to finish one's work — làm xong công việc
 2. Dùng hết, ăn (uống) hết, ăn (uống) sạch.
 3. Sang sửa lần cuối cùng.
 4. Hoàn chỉnh sự giáo dục của (ai).
 5. (Thông tục) Giết chết, cho đi đời.
 6. (Thông tục) Làm mệt nhoài.
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) làm cho không còn giá trị gì nữa.

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa
Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)