Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɪɡ.ˈzækt/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

exact /ɪɡ.ˈzækt/

 1. Chính xác, đúng, đúng đắn.
  exact sciences — khoa học chính xác

Ngoại động từ

sửa

exact ngoại động từ (+ from, of) /ɪɡ.ˈzækt/

 1. Tống (tiền... ); bắt phải nộp, bắt phải đóng, bóp nặn (thuế... ).
 2. Đòi hỏi, đòi khăng khăng, đòi hỏi cấp bách.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɛɡ.zakt/

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực exact
/ɛɡ.zakt/
exacts
/ɛɡ.zakt/
Giống cái exacte
/ɛɡ.zakt/
exactes
/ɛɡ.zakt/

exact /ɛɡ.zakt/

 1. Đúng, chính xác.
  Copie exacte — bản sao đúng
  Raisonnement exact — lập luận chính xác
 2. Đúng giờ.
  Être exact au rendez-vous — đến nơi hẹn đúng giờ
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Đứng đắn, đúng mực.
  Fonctionnaire exact — viên chức đúng mực
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Nghiêm túc.
  Discipline exacte — kỷ luật nghiêm túc
  Les sciences exactes — toán học.
  les sciences exactes et naturelles — khoa học tự nhiên

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa