Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˌɪn.kə.ˈrɛkt/

Tính từ sửa

incorrect /ˌɪn.kə.ˈrɛkt/

 1. Không đúng, không chỉnh, sai.
 2. Còn đầy lỗi (sách đưa in... ).
 3. Không đứng đắn (thái độ).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɛ̃.kɔ.ʁɛkt/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực incorrect
/ɛ̃.kɔ.ʁɛkt/
incorrects
/ɛ̃.kɔ.ʁɛkt/
Giống cái incorrecte
/ɛ̃.kɔ.ʁɛkt/
incorrects
/ɛ̃.kɔ.ʁɛkt/

incorrect /ɛ̃.kɔ.ʁɛkt/

 1. Không đúng, sai, sai ngữ pháp, còn đầy lỗi.
  Phrase incorrecte — câu sai ngữ pháp
  Edition incorrecte — bản in còn đầy lỗi không đứng đắn
  Tenue incorrecte — cách ăn mặc không đứng đắn
  Être incorrect en affaires — không đứng đắn trong kinh doanh

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa