Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈsteɪ.bəl/

Tính từ sửa

stable /ˈsteɪ.bəl/

 1. Vững vàng; ổn định.
 2. Kiên định, kiên quyết.
  a stable politician — một nhà chính trị kiên định
 3. (Vật lý) Ổn định, bền.

Danh từ sửa

stable /ˈsteɪ.bəl/

 1. Chuồng (ngựa, bò, trâu... ).
 2. Đàn ngựa đua (ở một chuồng nào).
 3. (Số nhiều) (quân sự) công tácchuồng ngựa.

Ngoại động từ sửa

stable ngoại động từ /ˈsteɪ.bəl/

 1. Cho (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng.

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

stable nội động từ /ˈsteɪ.bəl/

 1. Ở trong chuồng (ngựa).
 2. (Nghĩa bóng) Nằm, ở.
  they stable where they can — họ tìm được chỗ nào thì nằm chỗ ấy

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực stable
/stabl/
stables
/stabl/
Giống cái stable
/stabl/
stables
/stabl/

stable /stabl/

 1. Ổn định.
 2. Vững vàng, vững chắc.
  Régime stable — chế độ vững chắc
  équilibre stable — (vật lý học) cân bằng bền

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa