Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

stables

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của stable

Chia động từ sửa