Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stabled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của stable

Chia động từSửa đổi