Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

stabled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của stable

Chia động từ sửa