Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Ngoại động từ sửa

sing ngoại động từ sang, sung /ˈsɪŋ/

 1. Hát, ca hát.
  to sing a song — hát một bài hát
  to sing someone to sleep — hát ru ngủ ai
 2. Ca ngợi.
  to sing someone's praises — ca ngợi ai, tán dương ai

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

sing nội động từ /ˈsɪŋ/

 1. Hát, hót.
  birds are singing — chim đang hót
 2. Reo (nước sôi... ); thồi vù vù (gió).
  the water sings in the kettle — nước trong ấm reo (sắp sôi)
 3. Ù (tai).

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

sing /ˈsɪŋ/

 1. Tiếng reo; tiếng vù vù.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa