Tiếng Anh sửa

 
peer

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

peer /ˈpɪr/

 1. Người cùng địa vị xã hội, người ngang hàng, người tương đương.
  you will not easily his peers — anh khó mà tìm được người như anh ấy
 2. Khanh tướng (Anh), người quý tộc; huân tước.
 3. Thượng nghị sĩ (Anh).
  House of Peers — thượng nghị viện Anh

Ngoại động từ sửa

peer ngoại động từ /ˈpɪr/

 1. Bằng (ai), ngang hàng với (ai).
 2. Phong chức khanh tướng cho (ai).

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

peer nội động từ /ˈpɪr/

 1. (+ with) Ngang hàng (với ai).

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

peer nội động từ /ˈpɪr/

 1. (Thường) + at, into, through... ) nhìn chăm chú, nhìn kỹ, nhòm, ngó.
 2. ra, nhú ra, ra (mặt trời, hoa... ).

Tham khảo sửa