Tiếng Anh

sửa
 
cancel

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈkænt.səl/

Danh từ

sửa

cancel /ˈkænt.səl/

 1. Sự xoá bỏ, sự huỷ bỏ, sự bãi bỏ.
 2. Lệnh ngược lại, phản lệnh.
 3. (Ngành in) Tờ in hỏng bỏ đi.
 4. (Số nhiều) Kim bấm (xe lửa... ) ((cũng) a pair of cancels).

Ngoại động từ

sửa

cancel ngoại động từ /ˈkænt.səl/

 1. Bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ, bãi bỏ (lệnh, khế ước, hợp đồng... ).
  to cancel an order for the goods — bỏ đơn đặt hàng
  to cancel a reservation — bỏ chỗ ngồi (ở máy bay...) đã dành trước; bỏ phòng (ở khách sạn...) đã dành trước
 2. Đóng dấu xoá bỏ.
  to cancel a stamp — đóng dấu (xoá bỏ) lên con tem
 3. Thanh toán, trả hết (nợ).
 4. (Toán học) Khử, triệt tiêu.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa