Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈæ.və.rɪdʒ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

average /ˈæ.və.rɪdʒ/

 1. Số trung bình, mức trung bình; sự ước lượng trung bình.
  on the (an) average — trung bình
  to take (strike) an average — lấy số trung bình
  below the average — dưới trung bình
  above the average — trên trung bình
 2. Loại trung bình, tiêu chuẩn bình thường.
 3. (Thương nghiệp) Sự chia số thiệt hại (về tàu bè hoặc hàng hoá chở trên tàu bè) do tai nạn (giữa chủ tàu và hãng bảo hiểm).
  particular average — sự chia thiệt hại do tai nạn bất ngờ
  general average — sự chia thiệt hại do cố ý gây ra hay do hoàn cảnh bắt buộc

Tính từ sửa

average /ˈæ.və.rɪdʒ/

 1. Trung bình.
  average output — sản lượng trung bình
  average value — giá trị trung bình
 2. Bình thường, vừa phải, theo tiêu chuẩn thông thường.
  an average man — người bình thường
  of average height — có chiều cao vừa phải (trung bình)
  man of average abilities — người có khả năng bình thường

Ngoại động từ sửa

average ngoại động từ /ˈæ.və.rɪdʒ/

 1. Tính trung bình; đạt trung bình là, trung bình là.
  to average a loss — tính trung bình số thiệt hại
  to average six hours a day — làm việc trung bình là sáu tiếng một ngày

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa