Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

averaged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của average

Chia động từ sửa