quý – Theo ngôn ngữ khác

quý có sẵn trong 5 ngôn ngữ.

Trở lại quý.

Ngôn ngữ