Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Từ đồng âm sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh cổ hāl. Cùng gốc với tiếng Đức heiltiếng Hà Lan heel.

Tính từ sửa

whole (so sánh hơn more whole, so sánh nhất most whole) /ˈhoʊl/

 1. (Không so sánh được) Bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng.
  to escape with a whole skin — thoát khỏi mà bình an vô sự
  to come back whole — trở về bình an vô sự
 2. Đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộ.
  my whole energy — toàn bộ nghị lực của tôi
  to swallow it whole — nuốt chửng
  the whole country — toàn quốc
  by three whole days — suốt cả ba ngày
 3. (Từ cổ, nghĩa cổ) Khỏe mạnh.

Thành ngữ sửa

Từ liên hệ sửa

Phó từ sửa

whole (không so sánh được) /ˈhoʊl/

 1. (Thông tục) Nguyên; hoàn toàn.
  I ate a fish whole — tôi ăn nguyên một con cá
  she came up with a whole new idea — chị nghĩ ra một khái niệm toàn là mới

Danh từ sửa

whole (số nhiều wholes) /ˈhoʊl/

 1. Toàn bộ, tất cả, toàn thể.
  the whole of my money — tất cả tiền của tôi
  I cannot tell you the whole [of it] — tôi không thể kể cho anh biết tất cả được
  as a whole — toàn bộ, tất cả, thành một khối; nói chung
  upon (on) the whole — tổng cộng, tính hết mọi lẽ, tổng quát
 2. (Toán học) Tổng.

Từ dẫn xuất sửa

toàn bộ

Tham khảo sửa