Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

wholes số nhiều

  1. Dạng số nhiều của .