Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈtrəst/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

trust /ˈtrəst/

 1. Sự tín nhiệm, lòng tin, sự tin cậy.
  to have (put, repose) trust in someone — tin cậy ai, tín nhiệm ai
  a breach of trust — sự bội tín
  you must take what I say on trust — anh cứ tin vào lời tôi
 2. Niềm hy vọng, kỳ vọng, sự tin tưởng, sự trông mong.
  you are my sole trust — anh là nguồn hy vọng duy nhất của tôi, tôi chỉ biết trông mong vào anh
 3. Sự giao phó, sự phó thác, sự uỷ thác.
  to commit to someone's trust — giao phó cho ai trông nom, uỷ thác cho ai
  to have in trust — được giao phó, được uỷ thác
  to leave in trust — uỷ thác
  to hold a property in trust — (pháp lý) trông nom một tài sản được uỷ thác
 4. Trách nhiệm.
  a position of great trust — một chức vị có trách nhiệm lớn
 5. (Thương nghiệp) Sự mua chịu, sự bán chịu.
  to supply goods on trust — cung cấp hàng chịu
  to deliver goods on trust — giao hàng chịu
 6. (Kinh tế) Tơrơt.

Ngoại động từ

sửa

trust ngoại động từ /ˈtrəst/

 1. Tin, tin cậy, tín nhiệm; trông cậy.
  to trust someone — tin ai, tín nhiệm ai
  his words can't be trusted — lời nói của nó không thể tin được
 2. Hy vọng.
  I trust that you are in good health — tôi hy vọng rằng anh vẫn khoẻ mạnh
  I trust to be able to join you — tôi hy vọng có thể đến với anh
 3. Giao phó, phó thác, uỷ thác.
  I know I can trust my children with you — tôi biết tôi có thể giao phó con cái tôi cho anh được
 4. Phó mặc, để mặc, bỏ mặc.
  I can't trust you out of my sight — tôi không thể phó mặc anh không trông nom dòm ngó gì đến
 5. Bán chịu, cho chịu.
  you can trust him for any amount — anh có thể cho hắn chịu bao nhiêu cũng được

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

trust nội động từ /ˈtrəst/

 1. Trông mong, tin cậy.
  to trust to luck — trông vào sự may mắn
  to trust in someone — tin ở ai

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
trust
/tʁœst/
trusts
/tʁœst/

trust /tʁœst/

 1. (Kinh tế) Tơrơt, xí nghiệp liên hợp.

Tham khảo

sửa