Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈdʒuː.əl]

Danh từSửa đổi

jewel /ˈdʒuː.əl/

  1. Ngọc đá quý.
  2. (Số nhiều) Đồ châu báu; đồ nữ trang, đồ kim hoàn.
  3. Chân kinh (đồng hồ).
  4. (Nghĩa bóng) Người đáng quý; vật quý.

Ngoại động từSửa đổi

jewel ngoại động từ /ˈdʒuː.əl/

  1. Nạm ngọc, nạm đá quý.
  2. Tráng sức bằng châu báu.
  3. Lắp chân kính (vào đồng hồ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi