Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jewelling

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của jewel.

Chia động từSửa đổi