Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [əd.ˈvæn.tɪdʒ]

Danh từSửa đổi

advantage /əd.ˈvæn.tɪdʒ/

 1. Sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi.
  to be of great advantage to — có lợi lớn cho
  to take advantage of an opportunity — lợi dụng cơ hội
  to take advantage of somebody — lợi dụng ai
  to turn something into advantage — khai thác sử dụng cái gì
  to the best advantage — cho có nhất
 2. Thế lợi.
  to gain (get) an advantage over somebody — giành được thế lợi hơn ai
  to have the advantage of somebody — có thể lợi hơn ai

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

advantage ngoại động từ /əd.ˈvæn.tɪdʒ/

 1. Đem lợi ích cho, có lợi cho, mang thuận lợi cho.
 2. Giúp cho; thúc đẩy, làm cho tiến lên.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi