Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ lə̰ːʔj˨˩kɔ̰˩˧ lə̰ːj˨˨˧˥ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ləːj˨˨˩˩ lə̰ːj˨˨kɔ̰˩˧ lə̰ːj˨˨

Tính từ sửa

có lợi

  1. mang những yếu tố làm tăng quyền lợi của cá nhân được nói đến

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)