Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ lə̰ːʔj˨˩kɔ̰˩˧ lə̰ːj˨˨˧˥ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ləːj˨˨˩˩ lə̰ːj˨˨kɔ̰˩˧ lə̰ːj˨˨

Tính từ

sửa

có lợi

  1. mang những yếu tố làm tăng quyền lợi của cá nhân được nói đến

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)