Tiếng Anh

sửa
 
sum

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

sum /ˈsəm/

 1. Tổng số; (toán) tổng.
  the sum of two and three is five — tổng của hai và ba là năm
 2. Số tiền.
  a round sum — một số tiền đáng kể
 3. Nội dung tổng quát.
  the sum and substance of his objections is this — nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này
 4. Bài toán số học.
  to be good at sums — giỏi toán

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

sum ngoại động từ /ˈsəm/

 1. Cộng.
 2. Phát biểu ý kiến về tính nết (của ai).

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

sum nội động từ /ˈsəm/

 1. Cộng lại.

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa