Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /dɪ.ˈspætʃ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

dispatch /dɪ.ˈspætʃ/

 1. Sự gửi đi (thư, thông điệp... ); sự sai phái đi.
 2. Sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời.
  happy dispatch — sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản)
 3. Sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn.
  to do something with dispatch — khẩn trương làm việc gì
  the matter reqires dispatch — vấn đề cần giải quyết khẩn trương
 4. (Ngoại giao) Bản thông điệp, bản thông báo.
 5. Hãng vận tải hàng hoá.

Ngoại động từ sửa

dispatch ngoại động từ /dɪ.ˈspætʃ/

 1. Gửi đi (thư, thông điệp... ); sai phái đi.
 2. Đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai).
 3. Giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì).
 4. Ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm... ).

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

dispatch nội động từ /dɪ.ˈspætʃ/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Làm nhanh gọn, làm gấp.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa