{-vie-} {-pron-} {vie-pron|thông|điệp}

{-noun-} thông điệp

  1. [công văn|Công văn] [[ngoại giao] [quan trọng] [do] [nước] này[[gửi] cho một hay nhiều [nước] khác.
  2. [báo cáo Báo cáo] [do] [tổng thống[gửi] cho [quốc hội] để [trình bày] [tình hình] và [chính sách].
  3. [bức thư|Bức thư] [công khai] [gửi]cho mọi [người] hoặc cho một [nhóm] [[người] [nhất định] (thường dùng với nghĩa bóng).
    Thông báo của Hội nghị Hoà bình là một thông điệp "Đoàn kết vì một thế giới không có chiến tranh".

{-trans-}

{-ref-} {R:FVDP}