Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

tea /ˈti/

 1. Cây chè.
 2. Chè, trà; nước chè, nước trà.
  to drink tea — uống trà
  weak tea — trà loãng
  strong tea — trà đậm
 3. Tiệc trà, bữa trà.

Thành ngữ sửa

Nội động từ sửa

tea nội động từ /ˈti/

 1. Uống trà.

Ngoại động từ sửa

tea ngoại động từ /ˈti/

 1. Mời uống trà.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Rapa Nui sửa

Danh từ sửa

tea

 1. Bình minh.

Từ dẫn xuất sửa