Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

teaed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của tea.

Chia động từSửa đổi