Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

teaing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của tea

Chia động từSửa đổi