Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /rɪ.ˈspɛkt/

Danh từ

sửa

respect /rɪ.ˈspɛkt/

 1. Sự tôn trọng, sự kính trọng.
  to have respect for somebody — tôn trọng người nào
 2. (Số nhiều) Lời kính thăm.
  give my respects to your uncle — cho tôi gửi lời kính thăm chú anh
  to go to pay one's respects to — đến chào (ai)
 3. Sự lưu tâm, sự chú ý.
  to do something without respect to the consequences — làm việc gì mà không chú ý đến hậu quả
 4. Mối quan hệ, mối liên quan.
  with respect to; in respect of — về, đối với (vấn đề gì, ai...)
 5. Điểm; phương diện, khía cạnh.
  in every respect; in all respects — mọi phương diện

Ngoại động từ

sửa

respect ngoại động từ /rɪ.ˈspɛkt/

 1. Tôn trọng, kính trọng.
  to be respected by all — được mọi người kính trọng
  to respect the law — tôn trọng luật pháp
  to respect oneself — sự trọng
 2. Lưu tâm, chú ý.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ʁɛs.pɛ/
  Pháp (Ba Lê)

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
respect
/ʁɛs.pɛ/
respects
/ʁɛs.pɛ/

respect /ʁɛs.pɛ/

 1. Sự kính trọng.
  Témoigner du respect à quelqu'un — kính trọng ai
 2. Sự tôn trọng.
  Respect de la loi — sự tôn trọng pháp luật
 3. (Số nhiều) Lòng tôn kính.
  Présenter ses respects à quelqu'un — tỏ bày lòng tôn kính đối với ai; kính chào ai
  respect de soi-même — sự tự trọng
  respect filial — lòng hiếu thảo
  respect humain — sự e sợ dư luận
  sauf votre respect; sauf le respect que je vous dois — xin ông thứ lỗi cho lời này
  tenir en respect — bắt (ai) phải e sợ (bằng cách dùng vũ lực, giơ vũ khí ra...)

Tham khảo

sửa