Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Số từ

sửa

one

 1. Một.
  room one — phòng một
  volume one — tập một

Tính từ

sửa

one ( không so sánh được)

 1. Một.
  the Vietnamese nation is one and undivided — dân tộc Việt Nam là một và thống nhất
  he will be one in a month — một tháng nữa thì nó sẽ lên một
 2. Như thế không thay đổi.
  to remain for ever one — mãi mãi như thế, mãi mãi không thay đổi

Thành ngữ

sửa

Danh từ

sửa

one (số nhiều ones)

 1. Một.
  to come by ones and twos — đến từng một hay hai người một
  goods that are sold in ones — hàng hoá bán từng cái một
  never a one — không một ai
 2. Một giờ.
  he will come at one — một giờ anh ấy sẽ đến
 3. Một người nào đó, một (người, vật...).
  many a one — nhiều người
  the dear ones — người thân thuộc
  the Holy One — Chúa, Thượng đế
  the Evil One — quỷ, quỷ sứ
 4. đấm.
  to give someone one on the nose — đấm ai một cú vào mũi

Thành ngữ

sửa

Đại từ

sửa

one

 1. Người ta, ai.
  it offends one in to be told one is not wanted — bị bảo là không cần thì ai mà chẳng bực

Tham khảo

sửa