Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

suns

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của sun

Chia động từ sửa

Tiếng Latvia sửa

Danh từ sửa

suns  (biến cách kiểu suņi)

  1. Con chó.

Biến cách sửa