Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

sunned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của sun

Chia động từ sửa