Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

sunned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của sun.

Chia động từSửa đổi