Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

sunning

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của sun.

Chia động từSửa đổi