Tiếng AnhSửa đổi

 
stream

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈstrim]

Danh từSửa đổi

stream /ˈstrim/

 1. Dòng suối, dòng sông nhỏ.
 2. Dòng, luồng.
  stream of people — dòng người
  the stream of time — dòng thời gian
  a stream of cold air — luồng không khí lạnh
  a stream of light — luồng ánh sáng
 3. Chiều nước chảy, dòng.
  against the stream — ngược dòng
  to go with the stream — theo dòng; (bóng) làm theo những người khác

Nội động từSửa đổi

stream nội động từ /ˈstrim/

 1. Chảy như suối, chảy ròng ròng; chảy ra, trào ra, tuôn ra.
  eyes streaming with tears — mắt trào lệ
  light streamed through the window — ánh sáng ùa vào qua cửa sổ
 2. Phấp phới, phất phơ (cờ, tóc).

Ngoại động từSửa đổi

stream ngoại động từ /ˈstrim/

 1. Làm chảy ra như suối, làm chảy ròng ròng; làm chảy ra, làm trào ra, làm tuôn ra.
  wounds streaming blood — vết thương trào máu

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi