Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

streaming

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của stream.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

streaming (không đếm được)

  1. Sự xếp học sinh vào các lớp theo năng lực.
  2. Chính sách xếp học sinh vào các lớp theo năng lực.
  3. (Máy tính) Sự truyền dòng (dữ liệu, đa phương tiện), sự truyền thông theo dòng, sự sinh ra luồng.

Tham khảoSửa đổi