Tiếng Anh

sửa
 
rust

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

rust /ˈrəst/

  1. Gỉ (sắt, kim loại).
  2. (Nghĩa bóng) Sự cùn trí nhớ, sự kém trí nhớ.
  3. (Thực vật học) Bệnh gỉ sắt.

Nội động từ

sửa

rust nội động từ /ˈrəst/

  1. Gỉ.

Ngoại động từ

sửa

rust ngoại động từ /ˈrəst/

  1. Làm gỉ.

Thành ngữ

sửa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa