Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

need /ˈnid/

 1. Sự cần.
  if need be — nếu cần
  in case of need — trong trường hợp cần đến
  there is no need to hury — không cần gì phải vội
  to have of something; to stand (to be) in need of something — cần cái gì
 2. Tình cảnh túng thiếu; lúc khó khăn, lúc hoạn nạn.
  to feel the pinch of need — cảm thấy sự gieo neo của túng thiếu
 3. Thứ cần dùng nhu cầu.
  can earn enough to satisfy one's needs — có thể kiến đủ để thoả mãn tất cả những nhu cầu cho cuộc sống của mình
 4. (Số nhiều) Sự đi ỉa, sự đi đái.
  to do one's needs — đi ỉa, đi đái

Ngoại động từ

sửa

need ngoại động từ /ˈnid/

 1. Cần, đòi hỏi.
  do you need any help? — anh có cần sự giúp đỡ không?
  this question needs a reply — câu hỏi này đòi hỏi phải được trả lời
  this house needs repair — cái nhà này cần sửa chữa

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

need nội động từ /ˈnid/

 1. Cần.
  every work needs to be dome with care — mọi việc đều cần được làm cẩn thận
  you need not have taken tje trouble to bring the letter — đáng lẽ anh không cần phải mang bức thư đến
  I come? — tôi có cần đến không?

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

need nội động từ (từ cổ,nghĩa cổ) /ˈnid/

 1. Cần thiết.
  it needs not — cái đó không cần thiết
 2. Lâm vào cảnh túng quẫn; gặp lúc hoạn nạn.

Tham khảo

sửa