Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

needed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của need

Chia động từSửa đổi