Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

needing

  1. Phân từ hiện tại của need

Chia động từ sửa