Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

needing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của need

Chia động từSửa đổi