Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[kə.ˈmɛnd]

Ngoại động từSửa đổi

commend ngoại động từ /kə.ˈmɛnd/

 1. Khen ngợi, ca ngợi, tán dương; tuyên dương.
  to commend someone's work — tán dương (ca ngợi) công việc của ai
 2. Hấp dẫn, được ưa thích, được tán thành.
  this book doesn't commend itself to me — quyển sách này không hấp dẫn tôi
 3. Gửi gấm, giao phó, phó thác; giới thiệu, tiến cử.
  to commend something to someone (someone's care) — giao phó cái gì cho ai
  commend me to — ((thường) mỉa) hãy giới thiệu tôi, hãy tiến cử tôi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi