Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh cổ wēpan.

Nội động từ sửa

weep nội động từ /ˈwip/

 1. Khóc.
  to weep bitterly — khóc tha thiết
  to weep for joy — khóc vì vui sướng, sướng phát khóc
 2. cành rủ xuống (cây).
 3. Chảy nước, ứa nước.
  the sore is weeping — vết đau chảy nước
  the rock is weeping — đá đổ mồ hôi

Chia động từ sửa

Từ dẫn xuất sửa

Ngoại động từ sửa

weep ngoại động từ /ˈwip/

 1. Khóc về, khóc than về, khóc cho.
  to weep one's sad fate — khóc cho số phận hẩm hiu của mình
  to weep out a farewell — nghẹn ngào thốt ra lời tạm biệt
  to weep away the time — lúc nào cũng khóc lóc
  to weep the night away — khóc suốt đêm
  to weep one's heart out — khóc lóc tha thiết
  to weep oneself out — khóc hết nước mắt
 2. Rỉ ra, ứa ra.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa