Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

weed /ˈwid/

 1. (Thực vật học) Cỏ dại.
 2. (The weed) Thuốc lá.
 3. Ngựa còm; người gầy yếu mnh khnh.
 4. in the weeds quá chi tiết hay phức tạp


Ngoại động từ sửa

weed ngoại động từ /ˈwid/

 1. Giẫy cỏ, nhổ cỏ.


 • to weed out:
  1. Loại bỏ, loại trừ (những cái xấu, kém phẩm chất).
   to weed out the herd — loại bỏ những con xấu trong đàn vật nuôi

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa