Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /sə.ˈpoʊz/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từ

sửa

suppose ngoại động từ /sə.ˈpoʊz/

 1. Giả sử, giả thiết, giả định.
 2. Đòi hỏi, cần có (lý thuyết, kết quả... ).
  that supposes mechanism without flaws — cái đó đòi hỏi máy móc phải thật tốt
 3. Cho rằng, tin, nghĩ rằng.
  I suppose we shall be back in an hour — tôi cho rằng một giờ nữa chúng tôi sẽ quay lại
  I don't suppose he will come — tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến
 4. (Lời mệnh lệnh) Đề nghị.
  suppose we try another — đề nghị chúng ta cố một keo nữa; hay là chúng thử một lần nữa
  to be supposed — có nhiệm vụ
  he is not supposed to read the letter — anh ta không có nhiệm vụ đọc cái thư ấy

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa