Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈsɔɪ.əl/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

soil /ˈsɔɪ.əl/

 1. Đất.
  alluvial soil — đất phù sa, đất bồi
  one's native soil — nơi quê cha đất tổ
 2. Vết bẩn, vết nhơ.
 3. Sự làm nhơ bẩn.
 4. Rác rưởi.

Ngoại động từ sửa

soil ngoại động từ /ˈsɔɪ.əl/

 1. Làm bẩn, làm , vấy bẩn.
  I would not soil my hands with it — (nghĩa bóng) tôi không muốn nhúng vào việc đó cho bẩn tay

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

soil nội động từ /ˈsɔɪ.əl/

 1. Dễ bẩn.
  this stuff soils easily — vải len này dễ bẩn

Ngoại động từ sửa

soil ngoại động từ /ˈsɔɪ.əl/

 1. Cho (súc vật) ăn cỏ tươi.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa