Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

kovas  (số nhiều kovaibiến trọng âm thứ 3

  1. Tháng ba.
  2. Chim quạ.