Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

kilmininkas 

  1. (Ngôn ngữ học) Thuộc cách.